Impressum

Inicjatorzy

Wspólna strona internetowa
Gminy Neuenkirchen (D)
i Gminy Człopa (PL)

Burmistrzowie

Webmaster

Frank Weichbrodt
Grüner Weg 1
17498 Neuenkirchen

Niemcy


1. TREŚĆ OFERTY ONLINE

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność czy jakość przygotowanych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności przeciwko autorowi, które dotyczą szkód materialnych bądź niematerialnych, które zostały spowodowane przez użytkowanie oraz nieużytkowanie zaprezentowanych, czy raczej przez użytkowanie błędnych i niepełnych informacji są zupełnie wykluczone, o ile ze strony autora nie będzie żadnej udowodnionej, zamierzonej czy rażącej winy.

Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Autor zastrzega sobie prawo zmiany, uzupełnienia, usunięcia czy czasami w końcu wstrzymania publikacji części oraz całych stron publikacji bez oddzielnej zapowiedzi.

2. ODNOŚNIKI I LINKI

Przy pośrednim i bezpośrednim wskazywaniu na obce strony ("Hyperlinks"), które są poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie odpowiedzialności wystąpiłoby wyłącznie w przypadku gdyby autorowi znana była zawartość strony i byłoby technicznie możliwym do wykonania uniemożliwienie korzystania w przypadku bezprawnej zawartości.

Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w chwili wprowadzenia linków nie były widoczne żadne nielegalne treści na zalinkowanyvh stronach. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą postać, treść czy na autorstwo powiązanych stron. Niniejszym wyraźnie się dystansuje do wszelkiej zawartości wszystkich stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linków. To stwierdzenie dotyczy wszystkich umieszczonych linków i zobowiązań wewnątrz własnej oferty internetowej jak również obcych wpisów w utworzonych przez autora książkach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych.

Za powstałe nielegalne, błędne i niepełne treści a szczególnie za szkody, które powstały z użytkowania lub z nie użytkowania takiego rodzaju przedstawionych informacji, poręcza sam oferent strony, która została wskazana, a nie ten który na łącze wskazuje tylko obecną publikacją.

3. PRAWO AUTORSKIE ORAZ UŻYWANIA ZASTRZEŻONYCH ZNAKÓW

Autor usiłuje przestrzegać we wszystkich publikacjach prawa autorskiego, użytych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video, korzystać z przez niego samego stworzonych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video oraz tekstów czy też odwoływać się do grafik bez licencji, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video oraz tekstów.

Wszystkie wewnątrz wymienionej oferty i ewentualnie przez trzecie chronione marki i znaki towarów podlegają bezgranicznie przepisom obowiązującego prawa używania zastrzeżonych znaków i prawom posiadania obecnych własności. Jednak na podstawie tylko nazwy nie można wysnuć wniosku, że  znaki towaru nie są chronione przez prawa osób trzecich!

Prawo autorskie dla opublikowanych, wykonanych samodzielnie przez autora przedmiotach pozostaje po stronie autora. Powielanie czy użycie  takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów w innych elektronicznych czy wydrukowanych publikacjach nie jest dozwolone  bez wyraźnej zgody autora.

4. OCHRONA DANYCH

Jeśli tylko wewnątrz oferty internetowej powstaje możliwość podania danych osobistych lub handlowych (adresów mailowych, nazwisk, adresów), podanie takich danych ze strony użytkownika następuje zupełnie dobrowolnie. Użytkowanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest – o ile technicznie możliwe i możliwe do wykonania – także bez podania takich danych, względnie dozwolone jest przy podaniu anonimowych danych czy pseudonimów.

Korzystanie, w ramach impressum lub porównywalnych, z opublikowanych danych kontaktowych, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów jak i adresów mailowych przez osoby trzecie do przesyłania wyraźnie nie żądanych informacji nie jest dozwolone. Przy naruszeniu tego zakazu wyraźnie zastrzega się kroki prawne przeciw nadawcom tak zwanych Spamów.