Sprawozdanie z polsko – niemieckiej współpracy

Sprawozdanie z polsko – niemieckiej współpracy w toku realizacji projektu: INT-08-0014 Zacieśnienie polsko-niemieckiego partnerstwa gmin poprzez budowę Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz wyposażenie Niemiecko – Polskiego Centrum Kultury w Neuenkirchen.

Na przestrzeni lat 2010 i 2011 Gmina Człopa wraz z Gminą Neuenkirchen podjęły szereg działań na rzecz zacieśnienia dotychczas istniejących kontaktów. Działania te z jednej strony dotyczyły stałych kontaktów zapewniających sprawną i terminową realizację wymienionego projektu, a z drugiej strony były rzeczywistym wyrazem realizacji Wieloletniego Programu Współpracy między Gminą Człopa i Gminą Neuenkirchen podpisanego w 2008 roku.

Wśród najważniejszych działań z zakresu współpracy polsko – niemieckiej w tym okresie należy wymienić:

1. Spotkanie przedstawicieli zespołu projektowego

8 kwietnia 2010 roku w Szczecinie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów: Gminy Człopa i Gminy Neuenkirchen realizujących projekt: Zacieśnienia polsko-niemieckiego partnerstwa gmin poprzez budowę Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz wyposażenie Niemiecko – Polskiego Centrum Kultury w Neuenkirchen. Tematem rozmów było omówienie dotychczasowych działań związanych z realizacją projektu. Pani Burmistrz Halina Rakowska zaprezentowała stan prac prowadzonych na terenie Gminy Człopa, a także przedstawiła procedurę wyłaniania realizatora inwestycji i inżyniera kontraktu. Zaprezentowana została dokumentacja fotograficzna obecnego stanu budowy Polsko Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Przedstawiciele niemieckiej części zespołu projektowego zaprezentowali stan prac nad wyposażeniem Niemiecko Polskiego Centrum Kultury w Neuenkirchen.

W spotkaniu uczestniczyła również Pani Maria Burow, Przewodnicząca Niemiecko - Polskiego Towarzystwa Pomorza Przedniego, wraz ze skarbnikiem Panem Ralfem Schalansky. W trakcie spotkania uzgodniono treść porozumienia o współpracy między Gminą Człopa, a Niemiecko - Polskim Towarzystwem Pomorza Przedniego.

Przedstawiciele zespołu projektowego zgodnie zaakceptowali zaprezentowany stan prac i decyzje dotąd podjęte w związku z realizacją Projektu: INT-08-0014 - Zacieśnienia polsko-niemieckiego partnerstwa gmin poprzez budowę Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz wyposażenie Niemiecko – Polskiego Centrum Kultury w Neuenkirchen.

Tematem rozmów było również omówienie dotychczasowych działań związanych z realizacją Wieloletniego Programu Współpracy między Gminą Człopa i Gminą Neuenkirchen podpisanego w 2008 roku. Pani Burmistrz Halina Rakowska zaprezentowała planowane do zrealizowania w roku 2010 zadania. Poinformowała partnerów z Gminy Neuenkirchen o konieczności przesunięcia niektórych działań w czasie, na przestrzeni tego roku. Uczestnicy uzgodnili plan wspólnych imprez, które odbyły się w roku 2010.